Adatkezelési tájékoztató

A KommKlar – Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen Adatkezelő a hovege.hu oldalon elérhető honlapján keresztül adatok kezeléséről, felhasználásáról az alábbi teljes körű tájékoztatást nyújtja, aminek elfogadásával Ön, mint a hovege.hu látogatója, hozzájárul, hogy a KommKlar – Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen az általa üzemeltetett internetes oldalon gyűjtött személyes és anonim adatokat az alább részletezett módokon és célokból kezelje.

Személyes adatok kezelésére hírlevél, chatbot, fórum és regisztrációhoz kötött cikk alatti hozzászólás szolgáltatások, valamint úgynevezett „sütik” (cookie-k) használata esetén kerül sor.

A sütik (cookie-k) kezelésére jelen tájékoztató nem tér ki, arra a külön Cookie Szabályzat vonatkozik.

I. Általános tájékoztatás
Az adatszolgáltatás önkéntes, a hovege.hu látogatói szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért személyes adataikat a hovege.hu oldalon a megadott hírlevél szolgáltatási és/vagy chatbot szolgáltatási és/vagy fórum szolgáltatási célból és/vagy űrlap kitöltésével igénybevehető tanácsadási szolgáltatás és/vagy regisztrációhoz kötött cikk alatti hozzászólás céljából. Az Adatkezelő az adatokat csak a hírlevél, a chatbot, a fórum szolgáltatások, e-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás igénybevétele és a regisztrációhoz kötött cikk alatti hozzászólás esetén, azok érdekében kezeli, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelést online és print médiumok hálózataként végezzük. Ennek célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani azokkal a követőkkel, olvasókkal, szimpatizánsokkal, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a tevékenységünkkel, híreinkkel kapcsolatban. Szándékunk, hogy az adatok segítségével minél relevánsabbá tegyük a számukra a velük való kapcsolattartást. Olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekre vonatkozóan kapjanak információt, amelyekkel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk őket híreink megjelenéséről; az általunk feldolgozott társadalmi és szakpolitikai jelenségekről; eseményekről; társadalmi kezdeményezéseinkről; a közélettel kapcsolatos, véleményünk szerint releváns, aktuális ügyekről; valamint meghívjuk őket rendezvényekre, eseményekre. E-mailes ügyfélszolgálatunk tanácsadást is nyújt egyes specifikus kérdésekben, amelynek igénybevételére külön űrlap kitöltését követően, további a tanácsadáshoz szükséges adatok megadása mellett nyílik lehetőség.

Adatvédelmi alapfogalmak:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adatai alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosító;
 • adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:
KommKlar – Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen
Cím/székhely: Weihburggasse 21/13, 1010 Vienna
Levélcím: Weihburggasse 21/13, 1010 Vienna
E-mail: info@hovege.hu
Honlap: www.hovege.hu
Nyilvántartási szám: 1182054358

2. Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

3. Az adatkezelés célja

Az alábbi szolgáltatások biztosítása:

 • Hírlevél szolgáltatás (hírlevél és a lakókörzetet érintő információk kiküldése)
 • Chatbot szolgáltatás (facebook chatbot platform, felhasználó gyors és pontos informálása, kapcsolattartás és hírlevélre feliratkozás)
 • Fórum szolgáltatás (felhasználók regisztrációja, fórumhoz hozzászólás lehetősége)
 • Regisztráció (cikk alatti hozzászólás/szavazás és fórumhoz való hozzászólás céljából)
 • E-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás szolgáltatás (űrlap kitöltésével online tanácsadás igénybevételére nyílik lehetőség, melynek kapcsán az űrlapon kért adatok megadásával személyre szabott szolgáltatás nyújtása lehetséges)

4. A kezelt adatok köre

Személyes adatok:

 • a hírlevél küldéséhez hozzájáruló természetes személyek neve, e-mail címe és irányítószáma, mobilszám (nem kötelező)
 • a chatbot szolgáltatáshoz az azt használó természetes személyek neve és e-mail címe,
 • a fórum szolgáltatáshoz az azt használó természetes személy neve és e-mail címe, irányítószáma, mobilszáma (nem kötelező)
 • az e-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás szolgáltatáshoz az azt használó természetes személy neve és e-mail címe, irányítószáma (város, megye), telefonszáma, családi állapota, születési dátuma, neme, nyugdíjas-e, tanácsadással kapcsolatos téma kiválasztása, üzenet tartalma, utcacíme (ez utóbbi nem kötelező)
 • regisztrációhoz a regisztráló természetes személyek neve és e-mail címe, irányítószáma, mobilszáma (nem kötelező)

Az Adatkezelő időnként nyereményjátékot szervez, melyről minden esetben külön Nyereményjáték-szabályzatot készít. A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték-szabályzat ad tájékoztatást.

A sütik kezelésére a Cookie Szabályzat vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja

 • A hírlevél szolgáltatási célból: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.
 • Chatbot használata esetén: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.
 • Fórum használata esetén: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.
 • E-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás igénybevétele esetén: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.
 • Regisztráció esetén: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, melyet a Regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban történő tájékoztatás alapján.

6. Az adatkezelés időtartama

 • A hírlevél szolgáltatás esetén annak fennállásáig vagy az érintett kérésére a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek tárolásra az adatok.
 • A chatbot használata esetén az érintett kérésére a személyes adatok törléséig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 1 évig kerülnek tárolásra az adatok.
 • A fórum használata esetén az érintett kérésére a személyes adatok törléséig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 1 évig kerülnek tárolásra az adatok.
 • Az e-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás igénybevétele esetén az érintett kérésére a személyes adatok törléséig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 1 évig kerülnek tárolásra az adatok.
 • A regisztráció esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a fiókjának végleges törléséig, valamint a nyilvánvalóan hibás vagy hamis Regisztráció Adatkezelő általi törléséig, illetve inaktivitás esetén a Regisztrációnak az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év elteltével az Adatkezelő általi törléséig.

7. Adattovábbítás

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítunk kivéve az e-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás igénybevétele esetén megadott adatokat. Harmadik félnek nem adjuk át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használjuk fel az adatokat.
Technikai adatkezelői megoldásaink garantáltan GDPR-konform megoldások, a felhasználók adatait nem továbbítják harmadik országokba, nem használják a jelen nyilatkozatban foglalt célokon túl semmilyen más célra.

Az e-mailes ügyfélszolgáltatási tanácsadás nyújtásával összefüggésben általunk igénybevett szoftver üzemeltetője a Help Scout adatfeldolgozónk az Egyesült Államokban üzemelteti szervereit. A Help Scout adatfeldolgozási megállapodása és adatvédelmi garanciái GDPR szabványos szerződéses kikötéseket tartalmaz, hogy megfeleljen az Egyesült Államok és az Európai Unió adatvédelmi pajzs keretrendszerének az Európai Unió tagállamaiból származó személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése vonatkozásában A Help Scout adatvédelmi nyilatkozata elérhető angol nyelven az alábbi linken:
https://www.helpscout.com/company/legal/gdpr/

8. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatkezelése során adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, csak tájékoztatása.

Az adattovábbítás jogalapja a szolgáltatás teljesítése vagy törvényi kötelezettség. Az adatkezelés célja az adatfeldolgozóval kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban írt adatkezelése során adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a következők:

 • Action Network (www.actionnetwork.org; 1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; DPO: dataprotection@actionnetwork.org). Az Action Network adatfeldolgozói tevékenysége a technikai és informatikai háttér szolgáltatása. Az Action Network adatkezelési politikája itt érhető el: https://actionnetwork.org/privacy; az Action Network cookie-kezelési tájékoztatója pedig itt: https://actionnetwork.org/cookies).
 • Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) Adatfeldolgozói tevékenysége a chatbot szolgáltatás esetén áll fenn. Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 • Help Scout PBC (177 Huntington Ave, Ste 1703
  PMB 78505 Boston, MA 02115-3153). Adatfeldolgozói tevékenysége az e-mailes ügyfélszolgálati tanácsadás szolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfélszolgálati szoftver beszállítójaként áll fenn. Adatfeldolgozó adatkezelési politikája az alábbiakban érhető el: https://www.helpscout.com/company/legal/privacy/ .

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében, a szolgáltatást és a személyes adatokat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel látja el.
Az Adatkezelő a biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A szerverek és szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik, az Adatkezelő az általa üzemeltetett informatikai eszközökön folyamatos szoftverfrissítést végez.
Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • az adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el;
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek; a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 • megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

10. Sütik

A hovege.hu az oldal üzemeltetése, fejlesztése, hirdetése céljából úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ, melyre vonatkozóan – a honlapon fellelhető – külön Cookie Szabályzattal rendelkezünk.

11. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult a társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás: A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor lehetséges a hírlevél végén található link használatával vagy e-mailben tett nyilatkozattal, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adata haladéktalanul törlésre kerül.

12. Jogorvoslat

1. Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármikor panasszal élhet az adatkezelőnél, alábbi elérhetőségek valamelyikén:
KommKlar – Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen
Postacím: Weihburggasse 21/13, 1010 Vienna
E-mail cím: info@hovege.hu

2. Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

3. Az érintett a fő felügyeleti hatósághoz fordulhat, panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn:
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
A panasz a magyarországi felügyeleti hatósághoz is benyújtható (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400.)

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a honlapján nyújt tájékoztatást, továbbá fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően kezelt személyes adatokra érvényes.

Nyitólap
Kihez forduljak?
Ügyfélszolgálat
Hírlevél